نافع
فرمانداری ویژه ملایر
پایگاه تحلیلی خبری بهارانه

15. فروردين 1402 - 9:56   |   کد مطلب: 32182
تدوین الگوی خط مشی گذاری تحول اقتصادی شهرستان ملایر(تام) با رویکرد حکمرانی خوب گامی مهم در جهت تحقق معنونات مقام معظم رهبری و شعار سال 1402(کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید) از سوی فرماندار ویژه شهرستان ملایر و تیم اقتصادی مشارالیه است.

به گزارش ملایری‌ها؛ تدوین الگوی خط مشی گذاری تحول اقتصادی شهرستان ملایر(تام) با رویکرد حکمرانی خوب گامی مهم در جهت تحقق معنونات مقام معظم رهبری و شعار سال 1402(کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید) از سوی فرماندار ویژه شهرستان ملایر و تیم اقتصادی مشارالیه است.

در این خط مشی گذاری، پس از شناسائی امکانات بالقوه شهرستان و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی کلیه  ابعاد، مولفه ها، مقوله‌های و تم‌ها و عوامل داخلی و خارجی  مختلف موثر بر افزایش مستمر و مداوم درآمدهای پایدار، سرمایه گذاری مولد، نرخ رشد تولید در شهرستان ملایر و کاهش نقدینگی، پس انداز هرز، تقاضای سوداگرانه پول، فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد، کاهشنرخ تورم  از سوی تدوین کنندگان خط مشی اقتصادی شهرستان شناسائی و راهکار های مهم در جذب و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان از طریق ایجاد نوآوری و خلاقیت در بازارها و درچارچوب ماموریت، رسالت سازمانی دستگاههای اجرائی  و تحقق چشم انداز مطلوب اقتصادی، استراتژی‌ها و سیاست‌های مناسب جهت اجرای خط مشی‌ها و کنترل و نظارت بر اجرای آن، ارائه می‌گردد.

در این الگوی تدوین خط مشی گذاری، دستگاه‌های اجرائی شهرستان ملایر نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری را بعنوان دولت تسهیل‌گر(هدایت‌گری بجای تصدی‌گری و پاروزنی) و نقش دستگاه‌های کارآفرین(بازآفرینی دستگاه‌های اجرائی جهت خلاقیت و انعطاف پذیری و توانمند سازی بجای خدمت رسانی) و نقش دستگاه‌های اجرائی ماموریت محور را به جای دستگاه‌های و سازمان‌های قانون محور(دستگاههای شهرستان بدنبال تحقق اهداف، رسالت و ماموریت سازمانی با نرخ بهره‌وری بالا اعم از بازدهی و اثر بخشی بالا) و نتیجه محور (سرمایه‌گذاری روی ستاده‌ها بجای سرمایه‌گذاری روی داده ها) و مشتری محور (مواجه با نیازهای مشتری نه بورکراسی و نیز افزایش مشارکت مردم بعنوان ذی نفعان واقعی در جهت رفع مشکلات) و غیر متمرکز (تغییر از سلسله مراتب به مشارکت و گروههای کاری) و نقش دستگاه‌های اجرائی  بازار گرا از طریق مهندسی مجدد منابع را ایفا می کنند و نسبت به ایجاد تحول اداری و اقتصادی در حوزه های ماموریتی و رسالت سازمانی خود جهت جلوگیری از خروج منابع و سرمایه های فکری و مادی شهرستان، جذب منابع و سرمایه های خارجی، افزایش اعتماد اجتماعی، تحقق چشم اندازها، تفکرات استراتژیک ، افزایش مداوم  نرخ رشد تولید و منابع درآمدی پایدار شهرستان، کاهش نرخ تورم نا خواسته، ایجادآینده مطلوب اقتصادی در شهرستان ملایر، افزایش نرخ بازدهی اسمی طرح‌ها و پروژه‌ها  به نرخ بازدهی واقعی(نرخ بازدهی واقعی عبارت است از حاصل جمع نرخ بازدهی اسمی(بانکی) با نرخ تورم) از طریق مشارکت مردم با هر نوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم و نیز تنوع در سبد دارائی‌ها، منابع و روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری مولد بطور شفاف و با فرصت‌های برابر، اقدامی موثر در جهت کاهش ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاران، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش پس انداز هرز، نقدینگی در اقتصاد، فعالیت‌‌های اقتصادی غیرمولد، کاهش تقاضای سودگرانه پول، معاملات سفته بازی و سوداگرانه، کاهش نرخ تورم لجام گسیخته و  برنامه‌ریزی نشده و افزایش نرخ رشد تولید در اقتصاد و در نتیجه راهکار عملی جهت تحقق معنونات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول اقتصادی با هدف مهار تورم و افزایش نرخ رشد تولید در سطح اقتصاد شهرستان می نمایند.

تدوین، اجرا و نظارت بر  خط مشی تحول اقتصادی شهر ستان ملایر با رویکرد حکمرانی خوب، بی شک در بلندمدت منجر به بهبود شاخص‌های توسعه اقتصادی شامل افزایش سرمایه‌گذاری مولد اعم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش تقاضای سفته بازی و سوداگرانه و پس انداز هرز، افزایش نرخ بازدهی واقعی و تولید ناخالص داخلی و ملی، کاهش نرخ بیکاری غیر ارادی و استمرار در افزایش نرخ رشد تولید  و درآمدهای پایدار در شهرستان ملایر می شود.

 درآینده ای نزدیک این الگوی تدوین خط مشی  میتواند  بعنوان یک الگوی مناسب در سطح کشور جهت توسعه اقتصادی و افزایش رقابت در بین شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

بی شک در میان همه وظایف مدیران و خط مشی‌گذاران، تفکر استراتژیک اقتصادی، ترسیم چشم انداز بلند مدت اقتصادی و تدوین خط مشی  بر اساس نرخ بازدهی واقعی و توجه به مفهوم هزینه فرصت اقتصادی از اساسی‌ترین آنهاست که مانند پلی وضعیت اقتصادی زمان حال و انتظارات از سطح قیمتها و میزان تولید  رابه آینده مرتبط می سازد. تدوین خط مشی  شمایی از گذشته برای تصمیم گیری درزمان حال وبرای انجام اقدامی در آینده  جهت دسترسی به آینده مطلوب اقتصادی میباشد. ما نمي‌توانيم تغييرات به ویژه تغییرات و عوامل محیط خارجی وبرونزا را كنترل كنيم اما مي‌توانيم خود را براي مواجه با تغییرات آماده نمائیم. از سوی دیگر پویائی محیط و رقابت در بازارها  ، باعث ایجاد تغییرات و تحولات شگرف شده است لذا تدوین کنندگان خط مشی و مدیران دستگاهها بعنوان مجریان خط مشی به روشها و ابزارهایی نیاز دارند که نبض این تغییرات را درک کرده و در تصمیم گیری راهنمای آنها باشند . تدوین خط مشی اقتصادی جهت ایجاد تحول اقتصادی و ساختار مناسب جهت افزایش رشد تولید ، افزایش بازدهی واقعی طرحها بر اساس  تفکر استراتژیک و شیوه های مناسب مشارکت و جلب اعتماد اجتماعی مردم ، قدرت خلاقیت مدیران در ساختن آینده است و این امر وظیفه ای نیست که یکبار انجام گرفته ومسکوت بماند بلکه فرآیند است که می بایست پیوسته صورت گیرد و این وظیفه ای تعطیل نشدنی است . یکی از مهمترین وظایف خط مشی گذاران  ، تخمین انتظارت از نرخ تورم ، نرخ رشد تولید ، تخمین تقاضای موثر و نرخ بازدهی واقعی  و اولویت بندی در مصرف منابع جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری مولد بر اساس تجارب گذشته و پیش بینی درحال جهت نیل به اهداف آتی و نگاه بلند مدت وتعیین آینده مطلوب مطابق نیاز ذی نفعان ( مردم )ودر راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی و تحقق شعار سال مبنی بر افزایش مداوم نرخ تولید و کاهش نرخ تورم  و نیز مواجه با نوسانات محیط داخلی و خارجی است.

با تدوین الگوی خط مشی،  افزایش  مستمرنرخ رشد تولید و کاهش نرخ تورم و تحول اقتصادی شهرستان ملایر با رویکرد حکمرانی خوب ، راهبردهای توسعه ای  ، اولویت بندی راهبردها  ، تعیین سیاستهای ، برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت توسعه اقتصادی ، شهرستان ملایر با اتکا و محوریت قوانین و اسناد بالا دستی مرتبط از جمله: قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ، سند تحول چشم انداز 20 ساله کشور ، قانون برنامه توسعه ششم ، اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی ، اجرای اصل 144 قانون اساسی و خصوصی سازی ، قانون بودجه 1402 و سایر قوانین موضوعه جهت تحقق چشم انداز رسالت ،ماموریت سازمانها و دستگاههای اجرائی در سطح شهرستان صورت می گیرد و  با مشارکت و جذب سرمایه های مولد داخلی و خارجی، سرمایه های خرد ،کلان بخش خصوصی داخلی و خارجی ، و هماهنگی و هم افزایی تمامی دستگاههای اجرائی شهرستان ، نسبت به اجرای خط مشی تدوین شده «الگوی تدوین خط مشی افزایش مستمرنرخ رشد تولید و کاهش نرخ تورم و تحول اقتصادی با رویکرد حکمرانی خوب در اقتصاد شهرستان ملایر» صورت می گیرد و درآینده شاهد استفاده بهینه از منابع و  ظرفیت های اقتصادی شهرستان و تبدیل امکانات بالقوه به امکانات بالفعل با مشارکت اقتصادی مردم ،   افزایش مستمر نرخ رشد تولید با نرخ بازدهی واقعی بالا و بهبود شاخص های توسعه از جمله افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی ، درآمد سرانه ، جلو گیری از خروج سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی ، کاهش نرخ بیکاری غیر ارادی ، افزایش خلاقیت و نو آوری در ایجاد بازارها، منابع و نهاده های  جدید و تجاری سازی این ایده ها ، افزایش نرخ بازدهی واقعی طرحها و پروژهها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در فعالیت های اقتصادی شهرستان خواهیم بود

در خاتمه  از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در این  طرح همگانی  و فرصت های برابر سرمایه گذاری و شفاف دعوت به همکاری بعمل می آید تا  پیشنهادات کتبی خود را پیرامون عناوین ذیل به دبیرخانه ستاد تدوین الگوی خط مشی تحول اقتصادی شهرستان واقع در فرمانداری ویژه شهرستان ملایر به ادرس ملایر – بلوار شهید بهشتی – فرمانداری ویژه شهرستان ملایر یا ایمیل alirezaemami1348717@gmail.com   ارسال یا تحویل فرمایند

1- ایده های خلاقانه و نوآورانه جهت  ایجاد بازارهای جدید اعم از بازرهای داخلی و خارجی یا تولید کالا ی جدید یا ارائه خدمات مطلوب یا نهاده های  جدید

2- مشارکت در طرح های دارای توجیه اقتصادی با مالکین دارائیهای متنوع  شامل  زمین و مستغلات، سرمایه،  ساختمان، اوراق بها دار، مسکوک، سهام و... در قالب قرار دادهای مشارکتی پیشنهادی مختلف صورت می‌گیرد .     

دکتر علیرضا امامی

عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور اقتصادی   

دیدگاه شما

آخرین اخبار