نمایش 1 - 1 از 1
با مخالفت نمایندگان نمایندگان مجلس با فوریت طرح مکلف کردن وزارت اقتصاد به تسویه بدهی سهامداران سهام عدالت ظرف 4 سال مخالفت کردند. 09/26/1396 - 13:16
اشتراک در تسویهبدهی